Tulosta Tekstin koko: a A A

Utomlands

Finlands Sjömankyrkas verksamheten finns där den bäst behövs och där resurserna är tillräckliga.

Välfärd åt sjöfararna

Sjöfararna har alltid  haft med sig välfärd till Finland och har också fört den vidare  ut i världen. Sjömanskyrkan har från första början grundats för att betjäna medlemmarna av denna yrkesgrupp och befrämja deras välfärd i världens hamnar.

Fastän antalet sjöfarare bland Sjömanskyrkans besökare har minskat på grund av förändringarna inom sjöfarten, är sjömännen alltjämt en viktig målgrupp. På våra sjömanskyrkor i utlandet betjänas de finländska sjöfararna enligt principen om kärleken till nästan. Sjömanskyrkorna i Finland är till för alla sjöfarare oavsett ålder, ras och religiom.

Sjömanskyrkorna är en del av servicehelheten i hamnen. Hamnverket har ansvar för fartyg och last. Sjömanskyrkorna har omsorg om sjöfararna.

Medan man seglade på de sju haven var det självklart att man besökte den finnländska sjömanskyrkan.” pensionerad sjökapten 2008.

Sjömanskyrkan ute i världen

Sjömanskyrkan förändras enligt tidens krav. Exempelvis ändringarna i den regelbundna finländska linjetrafiken samt emigrationen har ritat om sjömanskyrkans karta. Verksamheten finns där den bäst behövs och där resurserna är tillräckliga.

Finlands Sjömanskyrkas arbete utomlands fick sin början i England i början av 1880-talet. Under årtiondenas gång har flera sjömanskyrkor byggts, men många har ocksä stängts. Alla nuvarande arbetscentra är belägna i Europa. Tidigare har det funnits verksamhet också i Australien och i Nord- och Sydamerika. Orter där verksamheten upphört, har utmärkts med rött på kartan. Orter med nuvarande verksamhet har utmärkts med blå text.

Sjömanskyrkans skepp har seglat på världens sju hv i både storm och stiltje. Tiderna har förändrats, och världen är nu en annan än förr.” Biskop Erkki Kansanaho 1995.

 

 

Reseprästens arbete

Överallt där Sjömanskyrkan skulle behövas är det inte möjligt att grunda en. Man eftersträvar att på sådana platser betjäna människor med andra arbetsformer.

Sjömanskyrkans resepräst gör årligen en efterlängtad julkyrkorundresa till Sydväst-Asien. För många är Sjömanskyrkans julkyrka den enda finskspråkiga gudstjänsten eller –andakten under hela året.

I Polen tjänstgör Sjömanskyrkan månatligen i den lutherska kyrkans lokaliteter  i Warszawa. Den finska kvinnliga prästen är i det katolska patriarkaliska Polen en sällsynthet.

Nätprästen

Utlandsfinländare på nätet betjänas också av Finlands första nätpräst. Sjömansprästen på nätet ansvarar för kontakter per e-post på finska, svenska, engelska och tyska.