Tulosta Tekstin koko: a A A

Rekisteriseloste

Suomen Merimieskirkko pitää yllä kahta henkilötietolain mukaista rekisteriä: työvoimarekisteriä ja  asiakasrekisteriä. Rekisterin sisältöä ei luovuteta sivullisille.

Työvoimarekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Merimieskirkko ry (y-tunnus 0116968-4)
Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki
puh. 050 322 2915

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Kirsi Wallén
Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki
sähköposti: **@**

REKISTERIN NIMI
Suomen Merimieskirkon työvoimarekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteriin kirjattu henkilö on halunnut ilmoittautua Suomen Merimieskirkon vapaaehtoistyöntekijäksi, "resurssipankkiin" tai muuhun henkilöstön rekrytointiin.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoitus on säilyttää rekisteröityneiden käyttäjien yhteystiedot ja muut tarvittavat asetukset ja tiedot, jotka käyttäjä on halunnut antaa käyttöön. Tietoja käytetään ainoastaan Suomen Merimieskirkon työntekijöiden valintaan. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia hakijan antamia tietoja:

  • hakijan henkilötiedot
  • yhteystiedot
  • tiedon hakijan kirkollisesta tai uskonnollisesta taustaryhmästä
  • koulutus- ja työkokemustiedot sekä tietoja hakijan kielitaidosta, harrastuksista ja luottamustehtävistä

Rekisteri voi sisältää myös muita hakijan antamia tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Suomen Merimieskirkko ry:n asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus on Suomen Merimieskirkon esimiesasemassa olevilla työntekijöillä. Rekisteri sijaitsee Suomen Merimieskirkon vuokrapalvelimella ja on suojattu ulkopuolisilta.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry:n rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.
 

Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Merimieskirkko ry (y-tunnus 0116968-4)
Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki
puh. 050 322 2915

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Kirsi Wallén
Albertinkatu 2 B
00150 Helsinki
sähköposti: **@**

REKISTERIN NIMI
Suomen Merimieskirkko ry:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyn suostumuksella tai asiakas- taikka muun vastaavan suhteen perusteella tapahtuva Suomen Merimieskirkko ry:n palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Suomen Merimieskirkko ry:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin, analysointiin, tilastointiin sekä muihin vastaaviin asiakaspalvelun ja siihen liitettyjen palveluiden ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä sisältää muun muassa seuraavia hakijan antamia tietoja: 

  • rekisteröidyn yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • sukupuoli, kieli, syntymäpäivä ja -aika
  • lupa- ja kieltotiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • muut tarpeelliset yhteystiedot, verkkosivuston ja sen palveluiden toteuttamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tapahtuma-, palaute- ja viestintätiedot

Rekisteri sisältää myös muut rekisteröidyn antamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisterinpitäjä rekisteröi asiakkaasta ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Suomen Merimieskirkko ry:n asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttö ja luovutus markkinointitarkoituksiin sekä tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Suomen Merimieskirkko ry:n  rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.