Tulosta Tekstin koko: a A A

Finlands Sjömanskyrka rf

Sjömanskyrkans rötter sträcker sig till 1800-talet, då den internationella sjöfarten växte. Finlands Sjömanskyrka grundades i år 1874.I dag finns det sammanlagt 8 Finska sjömanskyrkor i Finland och 7 i utomlands.

Sjömanskyrkan – berättelser från livets hav

 

Sjömanskyrkans rötter sträcker sig till 1800-talet, då den internationella sjöfarten växte. Då sjöfarten ökade och sjömännen blev fler, började man uppmärksamma deras sociala och andliga behov. I England utrustades på 1810-talet ett tidigare örlogsskepp till flytande kapell – världens första sjömanskyrka.

Norrmän grundade den första nordiska sjömanskyrkan på 1860-talet, också den i London. Den norska sjömanspastorn Storjohan påverkade starkt att man också i Finland började hjälpa finländska sjömän som råkat i svårigheter i engelska hamnar.

Finlands Sjömanskyrka grundades på Finska Missionssällskapets årsfest 1874. Föreningen fick heta Föreningen till beredande af själavård åt finska sjömän i utländska hamnar / Suomalaisten merimiesten ulkomaan satamissa sielunhoitoyhtiö. Senaten godkände föreningens stadgar följande år, således blir föreningen i år 141 år gammal. Den första finska sjömansprästen Elis Bergroth inledde sitt arbete i Grimsby 1880.

Föreningens namn förkortades 1888 till Finska Sjömansmissionssällskapet / Suomen Merimieslähetysseura, och ändrades i slutet av 1900-talet till Finlands Sjömanskyrka / Suomen Merimieskirkko.

En kyrka för människan i rörelse

Sjömanskyrkans verksamhet antog redan från början de former den har i dag. Utom gudstjänster hölls andakter i läsesalar och ombord. Man gjorde fartygsbesök och träffade finländare på sjukhus och i fängelser. I läsesalarna grundades bibliotek, och till fartygen förmedlades böcker och tidningar. Dessa tjänster användes utom av sjömän också av emigranter och andra resenärer.

I början på 1900-talet utvidgades Sjömansmissionens verksamhet också till hamnar i hemlandet. I dag finns det sammanlagt 9 sjömanskyrkor i Finland, av dem sköter Tysklands Sjömanskyrka en. Finska sjömanskyrkan finns i hamnar i Brahestad, Fredrikshamn, Helsingfors Nordsjö, Karleby, Kemi-Torneå, Raumo, Uleåborg och Åbo.

Sjöfarten förändrades efter 1960-talet. Tonnaget växte, fartygen var större än förr, men de finländska besättningarna minskade. Nya stora hamnar byggdes långt från städernas centrum. Ny teknik i hamn och ombord förkortade lastnings- och lossningstiderna, så att besättningarna inte längre hann till sjömanskyrkorna på sin fritid.

Ett hem långt borta hemifrån

Men samtidigt ökade resandet och det internationella umgänget, och det gav sjömanskyrkorna nya besökare. På 1990-talet ändrades situationen också väsentligt då Finland anslöt sig till Europeiska unionen, därefter spreds verksamheten också till andra än hamnstäder, såsom till Bryssel.

Under sin 138-åriga historia har Sjömanskyrkan öppnat sammanlagt cirka 30 verksamhetsplatser utomlands. För tillfället verkar 6 av dem. Utom att öppna sjömanskyrkor har sådana stängts då situationen och resurserna krävt det. För en aktiv och smidig Sjömanskyrka är det ett livsvillkor att vara aktuell i dagsläget. Verksamheten har blivit mångsidig och sjömanskyrkan utvecklats till ett allaktivitetshus som betjänar alla rörliga människor.

Aktuellt
Services

Sjömanskyrkan fungerar som en mycket välkommen rastplats för såväl sjöfararen som långtradarchauffören samt för utlandsfinländaren och andra som befinner sig på resa, ett finländskt vardagsrum mitt i jäktet. Lue lisää

i Finland

Sjömansmissionsarbetet i Finland började i Åbo i slutet av 1800-talet. Sjömanskyrkans arbete blev det i början av 1900-talet, vid samma tid som hamnmissionen grundades i Hangö. ... Lue lisää

Utomlands

Finlands Sjömankyrkas verksamheten finns där den bäst behövs och där resurserna är tillräckliga. Lue lisää

Ombord

Efter att hamntiderna blivit kortare och lastningstekniken utvecklats har det återstått mycket litet fritid i hamnarna. Eftersom sjöfararen nödvändogtvis inte längre hinner sticka sig in på ... Lue lisää